Het verloop van de eredienst

Inleidend orgelspel

De gemeenteleden en bezoekers komen binnen en zoeken een plaatsje in de kerk. Voor de kleine kinderen is er kinderoppas in een van de zalen van het gebouw. De organist(e) bespeelt intussen het orgel. Dit inleidend orgelspel is voorspel op de dienst. Op het psalmbord staan de psalmen die in de dienst gezongen zullen worden en het Bijbelgedeelte dat in de preek aan de orde zal komen aangekondigd. We zingen in de dienst voornamelijk psalmen. Dit is een berijming van de psalmen zoals u die vinden kunt in de Bijbel. In de kerkdienst gebruiken wij de berijming uit 1773.

Voorzang

Een paar minuten voor tijd zal het orgel beginnen inzetten met de eerste psalm die op het bord staat aangekondigd. Dit is vaak een psalm die de kinderen op de basisschool moeten leren en die we met elkaar in de kerk ook zingen. Op deze wijze komt de verbondenheid tussen gezin-school-kerk tot uitdrukking.

Binnenkomst kerkenraad en predikant

Onder het naspel van het orgel komt de kerkenraad met de voorganger binnen. Zodra de voorganger bij de kansel is aangekomen stopt het orgel en wordt het stil. Er is nu gelegenheid om in deze stilte te bidden.

Afkondiging

Als de dominee de kansel beklommen heeft, begint hij vaak met enkele mededelingen over de kerkdiensten, de catechisaties en andere bijeenkomsten die er in de komende week zullen plaatsvinden.

Votum en groet

Na de mededelingen spreekt de voorganger het votum en de groet uit. In het votum belijden we als gemeente onze afhankelijkheid en verwachting van God. Het votum bestaat uit een combinatie van Bijbelteksten, namelijk psalm 124:8 en 138:8
Onze hulp is in den naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft, Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.
Na het votum volgt de groet. Hierin groet de Heere zelf de gemeente die aanwezig is. De groet is opnieuw een Bijbeltekst, namelijk: Openbaring 1:4 en het begin van 
Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komen zal, en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen.

Zingen

Wet van God of geloofsbelijdenis

In de morgendienst wordt de wet van God (de tien geboden) voorgelezen vanuit Exodus 20. In de wet horen we wat de Heere onze God van ons vraagt. We ontdekken al luisterend onze zonde en we leren al luisterend hoe wij God en onze naaste moeten en kunnen liefhebben. Na de wet zingen we als gemeente vaak een psalm waarin we onze schuld belijden of waarin wij bidden om genade en kracht om Gods wet te volbrengen.
In de middagdienst belijden we als gemeente ons geloof. Na de geloofsbelijdenis zingen wij vaak een psalm om de Heere te danken en te prijzen.

Zingen

Schriftlezing

De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel. Vanuit dit gedeelte zal vaak ook gepreekt worden.

Gebed om het licht van de Heilige Geest

De voorganger bidt samen met de aanwezigen om de aanwezigheid van de Heilige Geest, zodat we de boodschap van de Bijbel zullen begrijpen en geloven. Er wordt ook voorbede gedaan voor zieken, voor mensen die moeite en zorg kennen, voor verdrietige en blijde gebeurtenissen in de gemeente en in de wereld. Activiteiten in de gemeente worden aan de Heere opgedragen evenals de regering, het werk van zending en evangelisatie, Israel etc.

Collecte

De aanwezigen krijgen gelegenheid om hun gaven te geven voor de Heere en voor Zijn dienst. De doelen van de collecte zijn bij de mededelingen genoemd. Het kan gaan om zorg voor zwakken en armen, voor zending of hulpverlening, voor het onderhoud van het gebouw of voor de voortgang van de kerkdiensten.

Zingen

Preek

De preek, ook wel de verkondiging van het Woord genoemd, is een belangrijk onderdeel van de dienst. In de preek legt de voorganger een Bijbelgedeelte uit. Het doel van de preek is dat mensen leren geloven en dat zij leren hun geloof ook in het leven van elke dag in praktijk te brengen.

Zingen

Gebed

De voorganger dankt samen met de gemeente de Heere voor het onderwijs dat we hebben gekregen vanuit de Bijbel. Wij bidden of de Heere Zelf ons wil leiden en leren van dag tot dag.

Zingen

Zegen

Na het zingen gaan de aanwezigen staan en spreekt de voorganger de zegen uit namens de Heere. De zegen bestaat opnieuw uit een Bijbeltekst. Dit kan Numeri 6:24-26 zijn:
De HEERE zegene u en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Of 2 Korinthe 13:13: De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

De kerkenraad loopt terug

Uitleidend orgelspel; de dienst is ten einde